Zdravotné aspekty porúch učenia

Termín „poruchy učenia“ zahŕňa široké spektrum porúch, ktorých spoločným znakom je odlišné prepojenie nervových dráh v mozgu postihnutých jedincov v porovnaní so zvyškom populácie. Toto abnormálne prepojenie vedie k problémom v oblasti čítania, písania, hláskovania slov, uvažovania a usporiadania informácií.

Často paradoxne sú práve títo ľudia s poruchami učenia omnoho bystrejší ako ich rovesníci. Ak sa porucha učenia odhalí dostatočne včas, pri správnom pedagogicko-psychologickom vedení a s podporou rodiny dokáže dieťa úspešne ukončiť školské vzdelanie. Zhodnotenie ich schopností a dôsledné vyšetrenie na výskyt porúch učenia im pomôže pri rozhodovaní o ich budúcom kariérnom smerovaní a privedie ich k úspešnému životu.

Typy porúch učenia:

Poruchy učenia sú typicky zatriedene podľa jednotlivých akademických zručností:

 • dyslexia – porucha čítania. Dyslektici majú problém pri odlišovaní písmen a slov, chápaní fráz a viet, nedokážu plynule čítať a môžu mať problém pri rozvíjaní slovnej zásoby
 • dyskalkúlia – porucha počítania. Sprevádzajú ju problémy pri memorovaní a zoraďovaní čísel, jednoduchých matematických úlohách, počítaní a tiež pri určovaní hodín.
 • dysgrafia – porucha písania. Obmedzená schopnosť písať i opisovať písmená, slová, hláskovať slová, naučiť sa technicky správny rukopis.
 • dyspraxia – porucha motoriky. Typickými znakmi sú problémy koordinácie „oko – ruka“, problémy pri udržiavaní rovnováhy a pri rozvíjaní manuálnej zručnosti.
 • afázia – porucha chápania reči. Neschopnosť chápať hovorenú reč často sprevádzaná aj poruchou chápania čítaného textu.
 • centrálna porucha sluchu – problémy pri chápaní písaného a hovoreného slova.
 • centrálna porucha zraku – problémy pri čítaní textu, porozumení máp, symbolov a obrázkov.
Príčiny vzniku porúch učenia

Poruchy učenia môžu vznikať pri problémoch počas gravidity a pôrodu, alebo môžu byť spôsobené úrazovými dejmi – napríklad následkom poranenia hlavy v detstve. Ďalším faktorom môže byť dedičnosť – niektoré poruchy učenia sa v rodine vyskytujú opakovane. Podvýživa (alebo nesprávna výživa chudobná na nutrične bohaté potraviny) a vystavenie sa toxickým látkam – napr. olovu, môže takisto viesť k poruchám učenia. Presná príčina vzniku porúch učenia však doposiaľ nebola stanovená. Väčšina prípadov porúch učenia sa objaví bez jednoznačného vyvolávajúceho faktora.

Fakty o poruchách učenia
 • Poruchy učenia sa vyskytujú v niektorých rodinách opakovane, čo poukazuje na prítomnosť možnej genetickej predispozície.
 • Diagnostika porúch učenia u dieťaťa vyžaduje spoluprácu tímu špecialistov vrátane učiteľa, školského poradcu, psychológa, pediatra a rodiča.
 • Viac ako polovica porúch učenia je diagnostikovaných, keď je dieťa v prvej až štvrtej triede.
 • Deti s poruchami učenia sú kvôli svojej odlišnosti v kolektíve častejšie šikanované.
 • 12 až 26% žiakov s poruchou učenia dosiahne priemerné alebo nadpriemerné výsledky v testovaní ich matematických zručností a schopností čítať, v porovnaní s 50% ich rovesníkov. 7 až 23% percent žiakov s poruchou učenia v týchto testoch dosiahne podpriemerné výsledky, v porovnaní s 2% ich rovesníkov.
 • Poruchy učenia si nemožno pliesť s poruchami vývinu dieťaťa alebo s intelektuálnym postihnutím. Ľudia s poruchami učenia môžu mať mimoriadne vysoké inteligenčný kvocient.
 • Riziko vzniku demencie je vyššie u ľudí s poruchami učenia v porovnaní s ich rovesníkmi.
 • Približne 10 až 15% ľudí s poruchami učenia má prejavy správania s prvkami agresivity voči sebe alebo svojmu okoliu.
 • Neexistuje liečba porúch učenia. Vyžadujú celoživotnú podporu a budovanie zručností, ktoré umožňujú jednotlivcom sa zaradiť do spoločnosti. Z hľadiska vzdelávania vyžadujú špeciálny prístup, najmä prispôsobením podmienok písomiek, testov, zápočtov a skúšok.
 • Tretina rodičov detí s poruchami učenia uvádza, že kvôli tejto poruche ich dieťaťa sa cítia izolovaní, úzkostní, pesimisticky naladení. Taktiež sa u nich objavujú pocity viny.
 • Pocity úzkosti, depresie a samovražedné myšlienky sa u ľudí s poruchami učenia vyskytujú dvakrát častejšie ako u zvyšku populácie.
 • Rodičia môžu poskytnúť podporu svojmu dieťaťu s poruchou učenia tak, že pochopia jeho slabé a odhalia jeho silné stránky a cielenou pomocou v problematických oblastiach.
Žiadne komentáre

Odoslať komentár