Úloha gramotnosti a vzdelania v prevencii demencie

Podľa najnovších výskumov práve gramotnosť a vzdelanie majú potenciál fungovať preventívne pred vznikom demencie.

Martin Prince a kolektív autorov z Psychiatrického inštitútu pri King’s College v Londýne vo svojej kohortovej štúdii skúmali výskyt a úmrtnosť na demenciu v krajinách s populáciou so stredne vysokým príjmom. Táto štúdia bola najrozsiahlejšia v rámci svojho druhu a autori ju publikovali v roku 2012 v časopise Lancet.

V tejto štúdii boli zahrnutí ľudia starší ako 65 rokov žijúci v mestských oblastiach štátov Kuba, Dominikánska republika, Mexiko, Venezuela, Peru a Čína, spolu približne 12 800 jednotlivcov.

Získavané informácie zahŕňali vek, dosiahnutú úroveň vzdelania, pohlavie, gramotnosť, vybavenie domácnosti, pracovné zaradenie a úmrtnosť. Tieto informácie boli následne použité na analýzu incidencie demencie a možného preventívneho účinku vzdelania a gramotnosti.

Závery štúdie potvrdili, že incidencia demencie v populáciách so stredne vysokým príjmom je takmer rovnaká ako v krajinách s vyšším príjmom obyvateľov. Autori vyzdvihujú predovšetkým fakt, že vzdelanie poskytuje významnú ochranu pred vznikom demencie (tak v rozvojových ako aj v rozvinutých krajinách.

Staršie štúdie, ktoré k pacientom pristupovali cestou populárneho Diagnostického a štatistického manuálu mentálnych porúch (zaužívaného a populárneho v západných krajinách) preukázali, že výskyt demencie môže byť významne vyšší v populácii krajín s nízkym a stredným príjmom v porovnaní s krajinami kde žije populácia s vyšším príjmom.


Ako prehlásil profesor Martina Prince: „Naše štúdie poskytujú dôkazy potvrdzujúce tzv. hypotézu kognitívnej rezervy, podľa ktorej kvalitnejší rozvoj mozgu v mladšom veku zmierňuje prejavy neurodegeneratívnych procesov vo veku vyššom.

Podľa našich zistení stimulujúce vplyvy v ranom veku ako napr. vzdelávanie, proces učenia sa, získavanie zručností v čítaní na písaní majú zrejme mimoriadne významný vplyv na znižovania riziku vzniku demencie v séniu.“ Ďalej dodáva: „Vysoký výskyt demencie v nízko rozvinutých krajinách nám pripomína, že stojíme tvárou v tvár celosvetovej epidémii a je nutné aby sme sa zamerali práve na jej prevenciu.“

V úvode štúdie mali ľudia postihnutí demenciu trikrát vyššie riziko úmrtia v porovnaní s populáciou bez demencie. Štúdia taktiež odhalila, že výskyt demencie súvisí s narastajúcim vekom a nízkou úrovňou dosiahnutého vzdelania, taktiež je vyšší v ženskej populácii. Profesné zaradenie nemá žiadny súvis s výskytom demencie.

Z uvedeného vyplýva, že vzdelanosť a gramotnosť sú ochranné faktory pred rozvojom demencie. Ako tvrdia špecialisti:  „Protektívny efekt vzdelania sa rozširuje aj na oblasti, kde mnoho starších ľudí má len minimálne, prípadne dokonca žiadne formálne vzdelanie, a gramotnosť predstavuje ďalší doplnkový benefit. Tieto zistenia podporujú tvrdenie, že kognitívna rezerva má potenciál zmierňovať neurodegeneratívne procesy v mozgu vo vyššom veku.“

Žiadne komentáre

Odoslať komentár