7 spôsobov, ktorými písanie rukou zlepšuje funkcie mozgu

V súčasnej dobe moderných technológii, smartfónov a notebookov nie je prekvapujúce, že mnohé deti lepšie a radšej pracujú s klávesnicou, než s perom. Niekoľko štátov USA už vypustilo písanie rukou zo svojich osnov a deti používajú výhradne počítače na písanie poznámok. Tento postup má viacero výhod – žiaci si poznámky napíšu rýchlejšie a môžu ich vzájomne zdieľať, prípadne si dohľadať potrebné informácie, ak je to nutné. Avšak viacero aktuálnych štúdií preukázalo, že existuje viacero dôvodov, prečo je práve písanie rukou lepšou alternatívou. V tomto článku Vám ponúkame sedem z nich:

Zlepšuje kognitívne funkcie

Písanie rukou je významný nástroj rozvíjania kognitívnych funkcií u detí. Viaceré štúdie dokázali, že deťom, ktoré sa učia písať písmená a tvary rukou, sa darí lepšie ako tým, ktoré pri písaní využívajú technologické vymoženosti. Na rozdiel od ťukania do klávesnice, písanie rukou vyžaduje kombináciu vizuálnych, motorických  a kognitívnych funkcií,  ktoré sú integrálnymi zložkami procesu učenia, bez ohľadu na vek žiaka. Tréning písma nielen učí deti správne tvary písmen, ale taktiež má potenciál zlepšovať ich vyjadrovanie a formuláciu myšlienok. Tieto benefity sa nevzťahujú len na deti – aj ako dospelý môžete zlepšiť svoje písmo a tým rozvinúť svoje kognitívne schopnosti.

Zlepšuje sústredenie sa

Písanie rukou stimuluje špecifickú časť mozgu nazývanú retikulárny aktivačný systém. Tento systém funguje ako „filter“ všetkých zmyslových vnemov, ktoré dostávame z okolia – rozhoduje, ktoré z vnemov a informácií sú pre nás dôležité a ktoré môžeme ignorovať. Tréning písma stimuluje práve túto oblasť mozgu a tým zlepšuje schopnosť sústrediť sa na konkrétnu úlohu a minimalizuje faktory okolia, ktoré sú pre nás rozptýlením.

Posilňuje pamäť

V sérii experimentov, ktoré vykonali vedci z odboru psychológie z Kalifornskej univerzity v Los Angeles, rozdelili študentov do dvoch skupín – študenti v prvej skupine používali na zaznamenávanie poznámok laptop, zatiaľ čo študenti z druhej skupiny písali poznámky klasicky rukou do zošita. Zistili, že tí, ktorí si poznámky zaznamenávali do laptopu, ich len mechanicky zapisovali s minimálnou pozornosťou venovanou samotným informáciám, kým študenti z druhej skupiny boli schopní venovať pozornosť zaznamenávanej látke a zapamätať si viac učiva. Záverom tejto štúdie teda je, že písanie rukou jednoznačne uľahčuje proces učenia na viacerých úrovniach a je mimoriadne účinnou metódou zapamätávania si informácií. Toto funguje tak u mladých študentov, rovnako ako aj u seniorov, ktorým sa preto odporúča, aby si viedli diár alebo denník, čím si zlepšia pamäť a posilnia bystrú myseľ.

Udržuje bystrú myseľ aj vo vyššom veku

S narastajúcim vekom klesá fyzická a psychická výkonnosť. Je to prirodzený proces sprevádzajúci starnutie a aj keď ho nedokážeme úplne zvrátiť, stále existujú viaceré metódy, ktoré spomalia jeho progresiu. Vedci z Univerzity v Edinburgu skúmali vplyv intelektuálnej stimulácie na proces chápania a pamäť. Preukázali, že seniori, ktorí sa pravidelne venovali intelektuálne stimulujúcim aktivitám, si udržali bystré uvažovanie, úsudok a kognitívne schopnosti. Písanie rukou a tréning písma sú považované za efektívne mentálne cvičenie pre seniorov, ktoré udržuje bystrú myseľ, zvyšuje mieru sústredenia a pozornosti.

Zlepšuje kreativitu

Proces kreativity vyžaduje analytické zručnosti, chápanie, dobrú pamäť a náhľad. Písanie rukou nie je len o štýle písma – okrem toho podporuje hlboké chápanie predmetu a organizované odkomunikovanie témy. V posledných rokoch vedci skúmajúci kognitívne procesy a neurologické procesy predložili dôkazy o jednoznačnom prepojení medzi kreativitou a písania rukou. Psychológovia z Washingtonskej univerzity skúmali žiakov, aby stanovili rozdiely v ich práci pri písaní slohu rukou do zošita verzus písaní slohu do laptopu. Zistili, že tí žiaci, ktorí sloh písali do zošita tvorili viac slov v kratšom čase v porovnaní so žiakmi, ktorí písali do laptopu. U starších detí sa pri testovaní neuronálnych procesov v mozgu potvrdilo až prekvapivo silné prepojenie medzi písaním rukopisu a tvorbou nápadov, ktoré vedci pripisujú aktivácii špecifickej neuronálnej dráhy.  Pri analýze písma navyše dokázali, že tie deti, ktoré majú krajšie písmo, majú aj lepšiu mieru aktivácie tých častí mozgu, ktoré sú priamo spojené s procesom kreativity.

Zlepšuje odhad a schopnosť tvorby logického sledu

Schopnosť odhadu a tvorby logického sledu udalostí sú zásadné zručnosti, bez ktorých by nám robili problém aj tie najjednoduchšie úlohy. Napríklad jedinec, ktorý nie je schopný porozumieť logickému sledu udalostí, by len ťažko porozumel jednoduchému príbehu so svojim úvodom a záverom – naopak, príbeh by bol pre nich len zmesou viet s nezrozumiteľným dejom. Keďže aj každé písmeno abecedy v písanom texte musí byť napísané v špecifickom slede jednotlivých krokov, tréning rukopisu pomáha rozvíjať túto zručnosť. Rovnako zlepšuje odhad priestoru, keďže samotné písmo vyžaduje pravidelnú veľkosť písmen a dodržiavanie rovnakých medzier medzi slovami.

Upokojuje

Každé jedno písmeno v slove, rovnako ako každé slovo vo vete vyžaduje určitú mieru zručnosti a koordinácie. Množstvo komplexných motorických a vizuálnych funkcií, ktoré vyžaduje tréning rukopisu, je skutočne prekvapivý. Veľa ľudí tiež považuje písanie rukou za upokojujúce, až takmer očistné, niektorí sa mu venujú ako forme umenia, cez ktoré hľadajú cestu sebarealizácie.

Žiadne komentáre

Odoslať komentár